فهرست مطالب

فصل دوم

درس اول | عصرهای معاملاتی (بخش اول)

درس اول | عصرهای معاملاتی (بخش دوم)

درس دوم | استراتژی (بخش اول)

درس دوم | استراتژی (بخش دوم)

درس سوم | استراتژی بازار محور

درس چهارم | ارتباطات (بخش اول)

درس چهارم | ارتباطات رو در رو (بخش دوم)

درس چهارم | ارتباطات تلفنی (بخش سوم)

درس چهارم | ارتباطات متنی (بخش چهارم)

درس پنجم | اسم مستعار